Organisasjonsform

Organisering av Ranheimshøgda borettslag

Ranheimshøgda borettslag er et middelstort borettslag fordelt på to boområder – Osveien og Ranheimshøgda – bestående av i alt 72 boenheter.

I tillegg til de lovbestemte organer – generalforsamling og styret – har borettslaget opprettet velforening. Det er også ansatt vaktmester på åremål. Det er as Eiendomsforvaltning som er borettslagets forretningsfører.

Lovbestemte og valgte organer

Generalforsamling

Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet. Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen 30. juni.

Disse sakene skal behandles på den ordinære generalforsamlingen:

  1. Konstituering
  2. Årsmelding fra styret
  3. Årsoppgjøret, og i denne sammenheng spørsmålet om anvendelse av overskudd eller dekning av tap
  4. Spørsmål om ansvarsfrihet
  5. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
  6. Eventuell godtgjøring til styret
  7. Andre saker som eventuelt er nevnt i innkallingen.

Styret

Styret er ansvarlig for borettslagets løpende drift, og består av leder og to styremed- lemmer med like mange varamedlemmer. Alle representanter velges av generalforsamlingen. Styrets leder velges ved særskilt valg. Funksjonstiden for leder og de øvrige styremedlemmer er 2 år.

Forretningsfører

Borettslaget benytter as Eiendomsforvaltning som forretningsfører.

Valgkomité

Valgkomiteen består av leder og to representanter, og har ansvaret for å foreslå medlemmer til styre og velforening.

Vaktmester

Det er tilsatt en lønnet vaktmester på åremål. Vaktmester er organisatorisk underlagt styret i borettslaget, og utfører arbeid pålagt i instruks. Styret kan pålegge vaktmester arbeid i tillegg til de oppgaver som er nevnt i instruksen. Vaktmester rapporterer til utpekt kontaktperson i styret.

Det er opprettet egen arbeidsavtale for vaktmester. 

locked  Beboere av Ranheimshøgda borettslag kan logge på siten vår og finne instrukser for de enkelte organer her.