Trafikksikkerhetstiltak Reppevegen

Trafikksikkerhetstiltak Reppevegen

Etter snart tre års saksbehandling foreligger endelig en avgjørelse på søknaden om nedsatt hastighet i Reppevegen. I søknaden fra borettslaget ble det fremmet ønske om 30 km-sone på strekningen krysset Vikelvveien/Reppevegen til kryss Reppevegen/Osvegen, men slik ble det ikke.

Etter vedtak i formannskapet skal eksisterende skiltpunkt for 30 km-sone i Reppevegen flyttes 50 m nedenfor innkjøringen til Ranheimshøgda. I tillegg skal det etableres en fartspute i krysset Reppevegen/Ranheimshøgda. Miljøpartiet de grønne fremmet på vegne av SV forslag i tråd med søknaden fra borettslaget. Ved votering fikk dette forslaget fire stemmer; to fra Høyre, en hver fra MDG og SV. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og FrP stemte i mot. Takk til Høyre, MDG og SV!

Bruk av ballbingen

Bruk av ballbingen

Styret mottar fra tid til annen klage på støy fra ballbingen etter «stengetid»

På porten inn til ballbingen er det angitt når ballbingen kan nyttes. Utenom dette tidsrommet skal det være ro i ballbingen. Styret har imidlertid ingen mulighet til å følge opp dette, og henstiller derfor  til andelseiere som plages av støy utenfor åpningstiden selv å ta kontakt og be om at bruken opphører.

Utbygging og finansiering av E6 mellom Ranheim og Åsen

Utbygging og finansiering av E6 mellom Ranheim og Åsen

Samferdselsdepartementet la i statsråd 11. april 2018 fram forslag om utbygging og finansiering av E6 mellom Ranheim og Åsen i Trøndelag. Prosjektet er totalt ca. 42 km langt og skal bygges som firefelts vei med en fartsgrense på 110 km/t.

Prosjektet ferdig i 2025/2026

Prosjektet består av to delstrekninger: E6 Ranheim – Værnes skal bygges med to-løps tunneler i stor grad som utvidelse av eksisterende trasé. E6 Kvithammar – Åsen bygges med to-løps tunneler hovedsakelig i ny trasé. Begge strekningene bygges som firefelts motorvei med 110 km/t.

Nye Veier AS legger opp til byggestart på E6 Ranheim – Værnes i 2019 med ferdigstillelse i 2024 og byggestart på E6 Kvithammar – Åsen i 2019/2020 med ferdigstillelse i 2025/2026.

Det er beregnet at prosjektets samfunnsøkonomiske netto nytte er på om lag 2 milliarder kroner. Ved å legge til grunn 110 km/t, samt andre optimaliseringer, er nytten økt med om lag 10 milliarder kroner sammenliknet med da prosjektet ble lagt til Nye Veier AS sin portefølje.

Etter lokalpolitiske ønsker skal prosjektet delvis finansieres med bompenger. Det er avtalt med Nye Veier AS at utbyggingen skal foretas innenfor en samlet ramme på om lag 13,2 milliarder kroner. Forventet kostnad for utbyggingen er på om lag 11,5 milliarder kroner. Det er lagt til grunn en bompengeandel på 53,6 %.

For flere opplysninger, se:

Stengning av vanntilførsel

Stengning av vanntilførsel

Det vises til tidligere informasjon om vannlekkasjen i Osvegen.

Som mange sikkert har fått med seg, pågår det gravearbeider mellom Osvegen 5 og 7 og at det renner vann  nedover Osvegen. Det er registrert brudd på vannledningen inn til borettslaget på borettslagets område.

Trondheim kommune/Bydrift  stenger vannet fredag 13. april 2018 kl 0900 – 1400  for å utbedre skaden. Styret er i skrivende stund ikke kjent med hvilke boliger som vil bli berørt av stegningen, men Grunnarbeid AS legger ut informasjon i postkassen til berørte i løpet av torsdag 12. april 2018.

Iflg SMS fra Trondheim kommune oppfordres det til å tappe opp nødvendig forbruksvann for de som berøreres. Misfarget vann kan forekomme etter tilkobling, se www.trondheim.kommune.no/bydrift