Oppmerking av P-plasser

Det blir oppmerking av P-plasser i morgen, onsdag 28. juni 2017. Arbeidene utføres av Trafikkservice AS i løpet av formiddagen. Arbeidene er væravhengige (krever tørt underlag). Målene på P-plassene blir 5 x 2,3 m, mens HC-parkeringsplasser blir 6 x 4,5 m.

Det må være bilfritt på P-plasser utendørs. Alle kjøretøy som står ute må derfor flyttes mens arbeidende pågår. Arbeidene vil være avsluttet i løpet av dagen.

Oppmerkingen er tørr og kan kjøres på når sperringene er fjernet (etter ca 15 min). Trondheim Parkering KF gjennomfører ikke kontroll i borettslaget på dagtid denne dagen.

Styret beklager kort varslingsfrist, men fikk selv først varsel i dag. Det er informert ved dør-til-dør aksjon tirsdag 27. juni 2017 ettermiddag og ekstra nyhetsbrev sendt kl 2100 samme dag.

Nye velkomstskilt

Styret har bestilt nye velkomstskilt. Skilt blir plassert v/innkjøring til øvre parkeringsplan i Osvegen og ved innkjøringen til Ranheimshøgda.

Velkomstskiltene blir satt opp så snart fundamentering og strøm er klart.

De nye velkomsskiltene blir ser slik ut

Midlertidig stengning øvre parkeringsareal i Osvegen

Som informert om tidligere i år har Renholdsverks tømmebil problemer med adkomst til søppelcontainere i Osvegen. I mellomtiden har tømming av containere skjedd fra innkjøringe til Trøa 15.

Adkomsten til øvre parkeringsareal må derfor utbedres. Arbeidet starter torsdag 26. januar 2017 kl 0830 og planlegges avsluttet innen kl 1430 samme dag. I dette tidsrommer må adkomsten påregnes å være stengt. Alle som trenger bilen i det aktuelle tidsrommet må hente ut bilen senest innen kl 0830.

Midlertidig stengning på dagtid – parkeringplass mellom Osvegen og Ranheimshøgda

images-2Entreprenør har varslet om at parkeringsplassen mellom Osvegen og Ranheimshøgda  holdes stengt fra torsdag 24. november kl 0800 – 25. november 2016 kl 1600 (på dagtid).  

Det kan derfor bli endringer, og styret viser til oppsatte sperringer og informasjon fra entreprenør og utsendt e-post til alle eiere 23. november 2016. Det er også lagt ut lapp på parkerte biler.

De som har garasjeplasser bes om å benytte disse, slik at det blir flest mulig overflateplasser tilgjengelig under stengeperioden.  

Orientering om fremdriften

fremdriftsplan ganttSteinleggerne ligger nå ca en uke etter planen. Forsinkelsen skyldes manglende levering av stein. Planlagt ferdigstillelse er nå 14. juni 2016.

Rehabilitering av garasjer, drenering  og forsterkning av parkeringsarealene går etter planen. Igangsettings- og rivingstillatelse foreligger. Avklaring med Trondheim Renholdsverk om miljøsanering skjer senest mandag 13. juni.2016. Da er detklart for riving av overdelen i nedre garasjerekke.

HENT AS holder på med feilretting. Altbygg holder på med utbedring av trapper, betongsaging og innsetting av vinduer i gavlvegger. Når det er avslutettet starter maling av grunnmurene.

Mestertak AS har skiftet bodtakene i midtre Ranheimshøgda. Det gjenstår to bodtak i nedre Ranheimshøgda.

Midlertidig parkering

ParkeringsskiltDet er nå åpnet for parkering i tidsrommer kl 1530 – 0700 hverdager og i helger hele døgnet på nedre parkeringsplass i Ranheimshøgda. Det oppfordres til skråparkering med bilfronten ut mot Reppevegen. Kjøring skjer på eget anmsvar og det utvises til forsiktighet pga manglende autovern.

Det synes som om parkeringen løser seg takket være tålmodige andelseiere og anleggsarbeidere som legger forholdene til rette på beste måte. Vi har nå nådd toppen på parkeringsplasser som er under arbeid. Når det er ferdigstøpt gulv i nedre garasjerekke i Ranheimshøgda, er planen å ta garasjeplassene i midlertidig bruk i begrensede tidsrom.

Rydding av garasjer – nedre RHH plan 2

images-2Prosjektleder har sendt berørte andelseiere e-post 3. juni 2016 med informasjon om å rydde ut og tømme garasjene i plan 2 i nedre garasjerekke.

Grunnarbeid AS starter arbeide med drenering av nedre garasjerekke tirsdag 7, juni 2016 kl 0700. Garasjene må være tømt og ryddet til tirsdag 7. juni 2016 kl 0700.

Det blir åpnet for parkering på nedre plan i RHH i løpet av ettermiddag mandag 6. juni 2016.

Du ska itte trø i graset…

images-7…. Spede spira lyt få stå. Mållaust liv har og e mening du lyt sjå og tenkje på. På Guds jord og i hass hage er du sjøl et lite strå (fra Einar Skjæaasen).

Så smått begynner det å bli et grønnskjær på områdene som er tilsådd. Det er store områder som etter hvert skal bli til en fin og frodig gressplen. Alle oppfordre til verken å gå eller sykle på de nysådde områdene, slik at det blir en jevn og frodig plen etter hvert.

Stengning av P-plass og utflytting garasjer nedre Ranheimshøgda

binary-107692-183447Fra mandag 30. mai 2016 kl 0700 stenges nedre P-plass og åpner igjen når området er ferdigstilt. Alle garasjer må også være fraflyttet innen samme tidspunkt.
[br Anleggsmaskiner flyttes, og spisebrakken til HENT AS flyttes, slik at det frigjøres P-plasser på området mellom Osvegen og Ranheimshøgda. Det er avtalt med Trondheim parkering at det ikke utføres kontroll på P-omåder i byggeperioden. I gatetunene gjelder imidlertid parkeringsforbudet, og det vil bli utstedt parkeringsgebyr dersom parkeringsetaten kommer over kjøretøy i disse områdene. Trondheim bydrift er kontaktet vedrørende lempning på parkeringsforbudet langs Osvegen på strekningen Reppevegn – Fjordgløttveien i anleggsperioden. I skrivende stund foreligger ikke svar fra Bydrift. Det ma tas hensyn til at utrykningskjøretøy skal kunne passere. Ta derfor dette i betraktning når det parkeres.
[]br] Fremdriftsplan blir lagt ut etter 31. mai 2016. Styret beklager ubehagelighetene anleggsarbeidet medfører og takker for utvist godvilje.

Informasjon om videre fremdrift rehabilitering

images-4Byggeleder har gitt følgende informasjon om rehabilitering kommende uker:

Utomhusarbeider
Nedre del av snarvegen – mellom RHH 1 – 3 og Reppevegen –  er under arbeid. Beplanting og isåing av gress utføres kommende uke. Her er det avventet pga nattefrost.

Legging av stein på veg fra RHH 13 og ned til garasjer starter opp kommende uke.

Uttrauging av atkomstveg i RHH 1 – 11 under arbeid. Det har vært litt frem og tilbake grunnet flytting av K-kasse ved RHH 7B/C. Det blir oppstart med steinlegging i RHH 1 – 11 i slutten av kommende uke eller tidlig påfølgende uke. Eksisterende sti mellom RHH 15 – 17 og nedre lekeplass blir gruset opp.

Bygningsmessige arbeider

Malearbeider
Maling av bæresystem er ferdig utført. Maling av boder avventes til bedre temperaturer; antar oppstart i løpet av neste to uker.

Innsetting/utskifting av vinduer i sokkel på vestvegg
For de som har bestilt vinduer blir det oppstart etter 18.mai (vinduer leveres da). Entrepenør vil starte øverst i Osvegen.

Ferdigstillelse av punkter etter ferdigbefaring HENT AS
HENT AS har startet arbeidene med utbedring av feil og mangler. De antar at de skal være ferdige innen 3 uker. Nedløp balkonger skal være ferdig montert i løpet av de neste to ukene.

Diverse
Det blir kjøpt inn trådløse ringeklokker til de som mangler dette. Det er oversendt liste til vaktmester som vil følge opp dette.

Tørkestativer som ble demontert fra skillevegger i sokkeletasjer vil ikke bli remontert, fordi de vil komme i konflikt med åpning av vindu på soverom. Her må andelseiere selv skaffe løsninger som ikke hindrer rømningsveg fra soverom, f .eks. snoroppheng under balkong.

Det er ikke lagt inn tiltak for behandling av nye balkongdekker. Dette utføres av andelseiere selv. Tiltak med tetting mellom kantbjelke balkonger og yttervegg er ikke tatt inn i prosjektet. Om andelseier ønsker tett overgang mellom balkong og yttervegg, utføres det på eget initiativ.

Montering av husnummer starter opp i løpet av de kommende to ukene.

Trapper i tilknytning til ny kantstein vil bli tilpasset/bygd om. Pristilbud avventes og informasjon vil følge.

Garasjer

Det pågår fortsatt dialog med entreprenører vedrørende oppstart og utførelse. Informasjon kommer så snart det foreligger beslutninger.

Ranheimshøgda borettslag

skrive-ikonRanheimshøgda borettslag
v/TOBB Eiendomsforvaltning AS
7005 Trondheim

Kontakt via epost | Kart over området

Twittret om Ranheimshøgda

No tweets found.