Utbygging og finansiering av E6 mellom Ranheim og Åsen

Samferdselsdepartementet la i statsråd 11. april 2018 fram forslag om utbygging og finansiering av E6 mellom Ranheim og Åsen i Trøndelag. Prosjektet er totalt ca. 42 km langt og skal bygges som firefelts vei med en fartsgrense på 110 km/t.

Prosjektet ferdig i 2025/2026
Prosjektet består av to delstrekninger: E6 Ranheim – Værnes skal bygges med to-løps tunneler i stor grad som utvidelse av eksisterende trasé. E6 Kvithammar – Åsen bygges med to-løps tunneler hovedsakelig i ny trasé. Begge strekningene bygges som firefelts motorvei med 110 km/t.

Nye Veier AS legger opp til byggestart på E6 Ranheim – Værnes i 2019 med ferdigstillelse i 2024 og byggestart på E6 Kvithammar – Åsen i 2019/2020 med ferdigstillelse i 2025/2026.

Det er beregnet at prosjektets samfunnsøkonomiske netto nytte er på om lag 2 milliarder kroner. Ved å legge til grunn 110 km/t, samt andre optimaliseringer, er nytten økt med om lag 10 milliarder kroner sammenliknet med da prosjektet ble lagt til Nye Veier AS sin portefølje.

Etter lokalpolitiske ønsker skal prosjektet delvis finansieres med bompenger. Det er avtalt med Nye Veier AS at utbyggingen skal foretas innenfor en samlet ramme på om lag 13,2 milliarder kroner. Forventet kostnad for utbyggingen er på om lag 11,5 milliarder kroner. Det er lagt til grunn en bompengeandel på 53,6 %.

For flere opplysninger, se:

Stengning av vanntilførsel

Det vises til tidligere informasjon om vannlekkasjen i Osvegen.

Som mange sikkert har fått med seg, pågår det gravearbeider mellom Osvegen 5 og 7 og at det renner vann  nedover Osvegen. Det er registrert brudd på vannledningen inn til borettslaget på borettslagets område.

Trondheim kommune/Bydrift  stenger vannet fredag 13. april 2018 kl 0900 – 1400  for å utbedre skaden. Styret er i skrivende stund ikke kjent med hvilke boliger som vil bli berørt av stegningen, men Grunnarbeid AS legger ut informasjon i postkassen til berørte i løpet av torsdag 12. april 2018.

Iflg SMS fra Trondheim kommune oppfordres det til å tappe opp nødvendig forbruksvann for de som berøreres. Misfarget vann kan forekomme etter tilkobling, se www.trondheim.kommune.no/bydrift

Vannlekkasje

Det er over lengre tid registrert vannlekkasje mellom Osvn 5 og 7. Lekkasjen er lokalisert mellom husene i skråning ned fra veien.

Gravearbeider starter tirsdag 10. april 2018 med formål å avdekke og stoppe lekkasjen. Det er i skrivende stund ikke klarlagt hvor lang tid utbedringen vil ta.

Snø og is i garasjeportåpningene – del 2

Styret orienterte om saken første gang her på hjemmesiden 21. februar 2018. Flere porter står delvis åpne. Årsaken er snø i overgangen mellom uteområde og garasje som medfører at porten går tilbake i ¾ lukket stilling. Snøen må fjernes i overgangen dersom det oppleves feilfunksjonering forårsaket av snø/is. Andelseiere som erfarer problemer, må selv sørge for å fjerne snø/is i det aktuelle område.

Fare for glatte partier!

Det er varierende vær og temperaturer om dagene. Regn og nedbør kan plutselig fryse. Tilførselsveier og gatetun ble strødd i kveld. |br]
Styret oppfordrer derfor alle til å være ekstra varsom i og ved trapper og foran postkassestativene. TA kontakt med vaktmester ved behov for strøing.

Oppmerking av P-plasser

Det blir oppmerking av P-plasser i morgen, onsdag 28. juni 2017. Arbeidene utføres av Trafikkservice AS i løpet av formiddagen. Arbeidene er væravhengige (krever tørt underlag). Målene på P-plassene blir 5 x 2,3 m, mens HC-parkeringsplasser blir 6 x 4,5 m.

Det må være bilfritt på P-plasser utendørs. Alle kjøretøy som står ute må derfor flyttes mens arbeidende pågår. Arbeidene vil være avsluttet i løpet av dagen.

Oppmerkingen er tørr og kan kjøres på når sperringene er fjernet (etter ca 15 min). Trondheim Parkering KF gjennomfører ikke kontroll i borettslaget på dagtid denne dagen.

Styret beklager kort varslingsfrist, men fikk selv først varsel i dag. Det er informert ved dør-til-dør aksjon tirsdag 27. juni 2017 ettermiddag og ekstra nyhetsbrev sendt kl 2100 samme dag.

Utskifting av ytterdør

Nordan har satt i gang utskifting av ytterdører. Arbeidet startet opp i Osvegen 13 mandag 22. mai 2017. Det er Byggservice AS som er utførende entreprenør (UE).

Styret ble først torsdag 19. mai 2017 kjent med at UE var klar til å starte utskifting av ytterdører på mandag 22. mai 2017. Som det er informert om på hjemmesiden tidligere, skulle det varsles i god tid før arbeidene skulle begynne. Styret satte derfor helt klare krav til UE over hva som måtte være ivaretatt overfor andelseierne. Det ble meldt tilbake til styret at dette var ivaretatt, og styret ga derfor under tvil klarsignal til at firmaet kunne starte opp.

Imidlertid viser det seg at foringer til dør og sidefelt ikke er bestilt og/eller levert i samme farge som dørblad og sidefelt. Det er  uakseptable avvik. Styret blir kjent med ette i løpet av mandag ettermiddag, samme dag som arbeidene startet. Da har entreprenøren allerede montert nye dører og sidefelt i flere leiligheter. Entreprenøren ønsker nå å fortsette arbeidet med å montere dører og sidefelt for senere å komme tilbake for å ferdigstille foringer og listverk. Det betyr at entreprenør må inn i hver leilighet to ganger. Styret har foreløpig ikke akseptert denne løsningen og har derfor inntil videre stoppet arbeidene.

Både borettslaget og TOBB har havnet i en situasjon begge er uforskyldt i. Entreprenøren meldte fra til TOBB at de var klar til å starte arbeidet. Styret på sin side ble forsikret om at alt var klart. Det viste seg dessverre ikke å stemme. Nå viser det seg at kvalitetssikring av bestillingsrutiner og mottakskontroll har vært mangelfulle.

Styret beklager overfor de andelseiere som er berørt av dette. Informasjon om hva som skjer videre vil styret komme tilbake til så snart det foreligger nye opplysninger i saken.

Nye velkomstskilt

Styret har bestilt nye velkomstskilt. Skilt blir plassert v/innkjøring til øvre parkeringsplan i Osvegen og ved innkjøringen til Ranheimshøgda.

Velkomstskiltene blir satt opp så snart fundamentering og strøm er klart.

De nye velkomsskiltene blir ser slik ut

Ranheimspatrioten søker nye medlemmer

Ranheim, en by i byen, har gamle røtter som forstad til Trondheim. I dag står bydelen foran en sterk befolkningsvekst. Det foregår utbygging på flere steder,  som vitner om et attraktiv oppvekstområde for barn og unge.

Ranheimsfolket har alltid følt tilhørighet og vist støtte til sine ulike lokallag, men med en sterk befolkningsvekst vil disse verdiene sakte  kunne forvitres.

Ranheimspatrioten ønsker derfor å samle entusiasmen rundt hendelser i lokalmiljøet. De ønsker å støtte små og store breddeaktiviteter på Ranheim.

Du finner kontaktinformasjon og informasjon om Ranheimspatrioten på www.ranheimspatrioten.no

Ranheimshøgda borettslag

skrive-ikonRanheimshøgda borettslag
v/TOBB Eiendomsforvaltning AS
7005 Trondheim

Kontakt via epost | Kart over området

Twittret om Ranheimshøgda

No tweets found.